Εργαστήριο 115

Το εργαστήριο 115 του Τομέα Πληροφορικής εξυπηρετεί κυρίως τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών της Γ τάξης Λυκείου στην ειδικότητα του Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής (Λογισμικού).

  • Περιλαμβάνει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή καθώς και κατάλληλο λογισμικό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μαθημάτων, σχετικών με την ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών(Full Stack Development) και εφαρμογών για κινητές συσκευές.
  • Διαθέτει επίσης κατάλληλο εξοπλισμό για την ανάπτυξη IoT εφαρμογών, όπως υπολογιστές Raspberry pi, μικροελεγκτές ESP32, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων για την κατασκευή των απαραίτητων κυκλωμάτων.
  • Στο εργαστήριο αυτό φιλοξενούνται επίσης τα δύο σετ LEGO Mindstorms NXT με τα οποία οι μαθητές του τομέα έχουν συμμετάσχει σε μαθητικούς διαγωνισμούς και συνέδρια.
  • Στο εργαστήριο 115 υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί διαδραστικό σύστημαπροβολής.

Κατά αυτόν το εργαστήριο 115, αποτελεί ένα σύγχρονο εργαστήριο που περιέχει όλους τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να καλυφθούν τόσο οι μαθησιακοί στόχοι όσο και οι ερευνητικές ανάγκες των μαθητών που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, αλλά και προγράμματα Erasmus+ στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης

Φωτογραφίες του εργαστηρίου